Anunț concurs bibliotecar

BIBLIOGRAFIE:

1.Codul deontologic al bibliotecarului din România;

2. Legea nr.334 din 31 mai 2002, Legea Bibliotecilor, text actualizat 2017, avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005;

3. ORDIN nr. 4.183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

4. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a Centrelor de documentare și informare, Anexă la OMECTS nr.5556 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr.757, Partea I, joi, 27 octombrie 2011;

5. ARGATU Daniela, Ghidul bibliotecarului școlar.Eurocompetențe profesionale,       Ed. Stef, Iași, 2014

   Anunț concurs – BIBLIOTECAR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA,  organizează în data de 13.10.2022, ora 10:00, concurs pentru :

  • 1 post  BIBLIOTECAR – perioada nedeterminată

Data și locul de desfășurare a concursului:

-proba scrisă – 13.10.2022, ora 10,00 – sediul instituției

– interviu       – 13.10.2022, ora 13,00 – sediul instituției

Înscrierile se fac la secretariatul liceului, de luni până vineri între orele 8:00-15:00, până în data de  5.10.2022

Condiţii de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de bibliotecar şcolar:

– are cetăţenia română;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor

postului scos la concurs;

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– utilizează programele M.S.Office, navigare Internet

În termen de 10 zile de la anunţarea concursului, candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare.

Dosarul pentru concurs va conţine:

– cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar şcolar

– curriculum vitae în format european

– copie xerox după C.I.

-copie xerox după actele de studii;

– cazier;

– declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

– adeverinţă medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată

– diploma de licenţă în specialitate sau master(biblioteconomie, bibliologie) – copie

– foaie matricolă din care să reiasă disciplinele de specialitate studiate – copie

-copie carnet de muncă sau Revisal (pentru ce care au vechime în muncă);

– dosar cu şină